Chord Bb13
Chord Bb13

Bb13 Chord Graph/Diagram Fingering position of guitar key chord Bb13 : I (x10133) II (x10113) III (x13133)

Read more »
11:31 AM

Chord Ab13
Chord Ab13

Ab13 Chord Graph/Diagram Fingering position of guitar key chord Ab13 : I (434111) II (434666) III (434366)

Read more »
11:28 AM

Chord Gb13
Chord Gb13

Gb13 Chord Graph/Diagram Fingering position of guitar key chord Gb13 : I (212444) II (212144) III (242342)

Read more »
11:25 AM

Chord Fb13
Chord Fb13

Fb13 (=E13) Chord Graph/Diagram Fingering position of guitar key chord Fb13 (=E13) : I (020120) II (020122) III (x79799)

Read more »
11:21 AM

Chord Eb13
Chord Eb13

Eb13 Chord Graph/Diagram Fingering position of guitar key chord Eb13 : I (x68688) II (11-10-11-8-8-8) III (x65688)

Read more »
11:18 AM

Chord Db13
Chord Db13

Db13 Chord Graph/Diagram Fingering position of guitar key chord Db13 : I (x46466) II (x43466) III (989666)

Read more »
11:15 AM

Chord Cb13
Chord Cb13

Cb13 (=B13) Chord Graph/Diagram Fingering position of guitar key chord Cb13 (=B13) : I (x24244) II (x21244) III (767444)

Read more »
11:11 AM

Chord B#13
Chord B#13

B#13 (=C13) Chord Graph/Diagram Fingering position of guitar key chord B#13 (=C13) : I (x35355) II (x32355) III (878555)

Read more »
11:08 AM

Chord A#13
Chord A#13

A#13 Chord Graph/Diagram Fingering position of guitar key chord A#13 : I (x10133) II (x10113) III (656333)

Read more »
11:05 AM

Chord G#13
Chord G#13

G#13 Chord Graph/Diagram Fingering position of guitar key chord G#13 : I (434111) II (434366) III (464564)

Read more »
11:02 AM

Chord F#13
Chord F#13

F#13 Chord Graph/Diagram Fingering position of guitar key chord F#13 : I (212444) II (212144) III (242342)

Read more »
10:59 AM

Chord E#13
Chord E#13

E#13 (=F13) Chord Graph/Diagram Fingering position of guitar key chord E#13 (=F13) : I (101333) II (101033) III (101233)

Read more »
10:53 AM

Chord D#13
Chord D#13

D#13 Chord Graph/Diagram Fingering position of guitar key chord D#13 : I (x68688) II (11-10-11-8-8-8) III (x65688)

Read more »
10:50 AM

Chord C#13
Chord C#13

C#13 Chord Graph/Diagram Fingering position of guitar key chord C#13 : I (x46466) II (x43466) III (989666)

Read more »
10:46 AM

Chord B#11
Chord B#11

B#11 (=C11) Chord Graph/Diagram Fingering position of guitar key chord B#11 (=C11) : I (x32311) II (875566) III (8-7-8-10-x-x)

Read more »
9:36 AM

Chord A#11
Chord A#11

A#11 Chord Graph/Diagram Fingering position of guitar key chord A#11 : I (653344) II (x-13-12-13-11-11) III (6568xx)

Read more »
9:32 AM

Chord G#11
Chord G#11

G#11 Chord Graph/Diagram Fingering position of guitar key chord G#11 : I (431122) II (x-11-10-11-9-9) III (4346xx)

Read more »
9:28 AM
 
 
Top

Powered by themekiller.com